(+45) 31 70 36 66 kontakt@hoejmanns.dk

Påbudssager

Mobning

Risikofaktorer kan være flere og foregå samtidigt. Det kan fx udgøre:

manglende kollegial og ledelsesmæssig støtte og opbakning

høje og ubearbejdede følelsesmæssige krav i arbejdet

uhensigtsmæssig kommunikation og lavt informationsniveau

konfliktoptrapning

højt sygefravær

Ifølge Arbejdstilsynet er det mobning, ”når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt.”

Hvordan griber vi opgaven an?

Processen vil ofte indledes med individuelle interviews af alle medarbejdere og ledere med udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide med fokus på risikofaktorerne.

Når alle har haft mulighed for at byde ind med deres oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø, udarbejder vi en redegørelse, som bliver forelagt samtlige medarbejdere og ledere samt arbejdsmiljøorganisationen.

Hvilke tiltag sætter vi i gang for at forebygge risikofaktorer?

Efterfølgende iværksætter vi en lang række tiltag for at forebygge risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø.

Disse tiltag kan omfatte fx:

workshops

gruppesupervisioner

ledersparring

AMO-møder, hvor vi orienterer arbejdsmiljørepræsentanter om rådgivningen

revision af APV-handleplan

Ved afslutningen af en sag sørger vi for digitalt at redegøre for og dokumentere over for Arbejdstilsynet, hvordan påbuddet er efterkommet.

Konflikter

Risikofaktorer ved konflikter kan fx udgøre:

høje følelsesmæssige krav i jobbet

sags, relationskonflikter eller værdikonflikter

manglende ledelsesmæssige og kollegial støtte og opbakning

uhensigtsmæssig kommunikation i en hård tone

Hvordan griber vi opgaven an?

Processen kan indledes med individuelle interviews eller i fokusgrupper med samtlige medarbejdere og ledere, så alle har mulighed for at bidrage med deres oplevelse af arbejdsmiljøet.

Disse svar samles i en redegørelse, der præsenteres for både medarbejdere og ledelse.

Hvilke tiltag sætter vi i gang for at forebygge risikofaktorer?

På baggrund af vores faglige vurdering af problemerne sætter vi en række interventioner i værk, der fx kan omfatte:

løbende ledersparring

workshops

temadage

stop op-møder med dokumentation af aktiviteter og effekter

AMO-møder

revision af APV-handleplan

Som påkrævet af Arbejdstilsynet dokumenterer vi over for dem, hvordan vi har sikret, at påbuddet er efterkommet hos jer.

Voldsforbyggelse

Risikofaktorer ved vold kan være både fysiske og psykiske:

Fysisk vold

Overfald, kvælning, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads og spyt.

Psykisk vold

Mundtlige trusler mod medarbejdernes sikkerhed, trusler om hærværk, trusler mod medarbejders familie, venner eller nærtstående; truende kropssprog eller krænkende adfærd som chikane, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskrimination.

Røveri

Hvordan griber vi opgaven an?

Interventionsmetoderne ved voldsforebyggelse vil fx være:

individuelle interviews med medarbejdere på den pågældende afdeling

fokusgruppeinterviews med medarbejdere fra andre afdelinger

lederinterviews og -sparring

fysisk gennemgang af sikkerhedsinstrukser

kurser i voldsforebyggelse og nænsomt nødværge, psykofysiske greb

revision af sikkerhedsinstruks, ambulancebog og arousal-niveauer

konfliktkurser

gruppesupervision

AMO-kurser

revision af APV-handleplan

En påbudssag omfatter også udarbejdelse af redegørelse, der præsenteres for alle medarbejdere og ledere, inden sagen som standard afsluttes med en digital redegørelse over for Arbejdstilsynet, der klarlægger, hvordan I har efterkommet påbuddet i samarbejde med os.

Kontakt os for en dialog om jeres udfordringer.

Annette Højmann

(+45) 31 70 36 66

3 + 4 =

Bellinisvej 26
9200 Aalborg SV

CVR: 37 44 50 37

kontakt@højmanns.dk
(+45) 31 70 36 66

Man - fre: 9.00 - 16.00

Bellinisvej 26
9200 Aalborg SV

CVR: 37 44 50 37

kontakt@højmanns.dk
(+45) 31 70 36 66

Man - fre: 9.00 - 16.00